S.Daukanto g. 66, LT87104 Telšiai
Tel. 8 444 69245
Faksas 8 444 60610
El. paštas: pastas@telsiurk.lt
180102694; LT 801026917

Juridinių asmenų registras

LT
Apie įmonę

Įmonės istorija

Darbuotojai

Iš kolektyvo gyvenimo

Darbuotojų paieška

Struktūra ir kontaktai

Valdyba

Direktorius

Struktūra

Kontaktai

Įmonės veikla

Nuostatai

Vadovaujančių darbuotojų darbotvarkės

Įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie darbo užmokestį

VĮ „Telšių regiono keliai“ 2017 m. veiklos rodikliai

Veiklos sritys

Kelių priežiūra žiemą 2017 m.

Kelių priežiūra vasarą 2017 m.

Kelių remonto darbai

Paslaugos

Planai

Žvyrkelių asfaltavimas

Saugaus eismo inžinerinių priemonių diegimas

Kelių tarnybos

Telšių kelių tarnyba

Plungės kelių tarnyba

Mažeikių kelių tarnyba

Struktūra

ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA - spausti čia

 

STRUKTŪRA:

1. Direktorius.
2. Direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai.
3. Direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius.
4. Vyriausiasis buhalteris.
5. Vidaus audito skyrius:
5.1. skyriaus vadovas.
6. Finansų ir apskaitos skyrius:
6.1. buhalteris-ekonomistas;
6.2. buhalteris;
6.3. buhalteris;
6.4. buhalteris-kasininkas.
7. Vidaus administravimo skyrius:
7.1. skyriaus vadovas;
7.2. personalo specialistas;
7.3. referentas-dokumentų tvarkytojas;

7.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, gamtosaugos specialistas;

7.5. archyvaras-bibliotekininkas.

8. Komercijos ir turto valdymo skyrius:
8.1. skyriaus vadovas-vyriausiasis mechanikas;
8.2. vadybininkas komercijai ir viešiesiems pirkimams;
8.3. energetikas-mechanikas;

8.4. autošaltkalvis-vairuotojas.
9. Techninis ir projektų rengimo skyrius:
9.1. skyriaus vadovas;
9.2. skyriaus vadovo pavaduotojas;
9.3. vyresnysis inžinierius;
9.4. vyresnysis inžinierius;
9.5. vyresnysis inžinierius;
9.6. inžinierius;
9.7. inžinierius;

9.8. inžunierius.
10. Saugaus eismo skyrius:
10.1. skyriaus vadovas;
10.2. inžinierius.
11. Telšių kelių tarnyba.
12. Plungės kelių tarnyba.
13. Mažeikių kelių tarnyba.

 

 

ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIO PADALINIO KOMPETENCIJA

 

 Skyriaus pavadinimas

 Skyriaus kompetencija

 

 

 

Vidaus audito skyrius

 

Vidaus audito skyrius atlieka įmonėje nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant įgyvendinti įmonės tikslus, teikia Direktoriui rekomendacijas dėl įmonės veiklos gerinimo.

 

Finansų ir apskaitos skyrius

 

Finansų ir apskaitos skyrius vykdo įmonės veiklos buhalterinę apskaitą, rengia valdymo (vidaus) apskaitos ir mokestines atskaitas, ruošia apskaitos tvarkymo norminių dokumentų projektus, atlieka įmonės veiklos rodiklių už ataskaitinius laikotarpius skaičiavimą, jų pokyčių analizę, išvestinių rodiklių vertinimą ir rezultatų pateikimą Administracijos vadovui bei Steigėjui ir pan.

 

Vidaus administravimo skyrius

 

Vidaus administravimo skyrius koordinuoja įmones darbą su dokumentų valdymo sistema, tinkamą dokumentų rengimą, registravimą ir pateikimą suinteresuotiems asmenims. Rūpinasi su darbo bei teises santykiais įmonėje susijusių darbuotojų dokumentų ruošimu, saugojimu ir pateikimu kitoms valstybes institucijoms. Padeda įgyvendinti įmonės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrines ir aplinkos apsaugos, civilines saugos klausimais. Tvarko įmonės archyvinius dokumentus bei bibliotekos fondą.

 

Komercijos ir turto valdymo skyriu

 

Komercijos ir turto valdymo skyrius organizuoja įmonės veiklai užtikrinti reikalingų pirkimų procedūras LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, atsargų bei kitų reikalingų materialinių vertybių tiekimą, rūpinasi įmonei nuosavybes teise priklausančiais mechanizmais, autotransporto priemonėmis, energetine, kompiuterine ir ryšio technika bei užtikrina pastovų jos darbą visose įmonės veiklos srityse ir pan.

 

Techninis ir projektų rengimo skyrius

 

Techninis ir projektų rengimo skyrius ruošia sutarčių projektus darbams ir prekėms, rūpinasi įmonės veiklos sąmatines-projektines dokumentacijos ruošimu, derinimu su suinteresuotomis institucijomis, koordinuoja jų įgyvendinimą, teikia geodezines paslaugas kelių tarnyboms, rūpinasi kelių ir tiltų specialiųjų apžiūrų atlikimu bei atitinkamos dokumentacijos ruošimu, rūpinasi kelių priežiūros darbų apskaita, stebi šių darbų kokybinius rodiklius, organizuoja kelių inventorizaciją bei skaičiuoja kelių vertę, sudaro dokumentų projektus, vykdant įmonei kelių valdytojo funkcijas, organizuoja įmonės pastatų ir statinių techninę priežiūrą ir pan.

 

Saugaus eismo skyrius

 

Saugaus eismo skyrius kaupia ir sistemina duomenis apie eismo sąlygas įmonės prižiūrimuose keliuose, analizuoja ir tiria eismo įvykių priežastis, apibendrina ir teikia atitinkamus siūlymus tiesioginiam vadovui ar kitiems įmonės struktūriniams padaliniams, atliekant jų tiesiogines funkcijas. Rūpinasi eismo dalyvių švietimu, organizuoja bei dalyvauja saugų eismą propaguojančiuose renginiuose, Administracijos vadovo priimtų sprendimų įgyvendinime. Sudaro nedideles apimties saugaus eismo priemonių įgyvendinimo projektus, derina juos atitinkamose valstybes institucijose bei dalyvauja jų diegimo procese ir pan.

 

Telšių kelių tarnyba

 

Telšių KT administracijos darbuotojai vadovauja šio padalinio apskaitoje esančių kelių priežiūros darbams, vykdo rangovinius darbus, likviduoja stichinių nelaimių padarinius prižiūrimuose keliuose bei atlieka kitus darbus.

 

Plungės kelių tarnyba

 

Plungės KT administracijos darbuotojai vadovauja šio padalinio apskaitoje esančių kelių priežiūros darbams, remontuoja įmonės apskaitoje turimus tiltus, vykdo rangovinius darbus, likviduoja stichinių nelaimių padarinius prižiūrimuose keliuose bei atlieka kitus darbus.

 

Mažeikių kelių tarnyba

 

Mažeikių KT administracijos darbuotojai vadovauja šio padalinio apskaitoje esančių kelių priežiūros darbams, remontuoja įmonės apskaitoje turimus tiltus, vykdo rangovinius darbus, likviduoja stichinių nelaimių padarinius prižiūrimuose keliuose bei atlieka kitus darbus.

 

 

DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI JŲ PAREIGYBEI

 

 PareigybėTrumpas pareigybės veiklos aprašymas ir specialieji reikalavimai
  

Direktorius

(2006 201 1)

    Organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis. Tvirtina darbo tvarkos taisykles, nuostatus, pareigybių aprašus, taisykles, reglamentus bei kitus VĮ „Telšių regiono keliai" veiklai vykdyti reikalingus vietinius dokumentus. Sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Valdybai pritarus, tvirtina įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles. Teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (Lietuvos automobilių kelių direkcijai) tvirtinti įmonės parengtus metinius ir strateginius veiklos planus. Skiria ir atšaukia įmonės kelių tarnybų vadovus.

    Direktoriumi gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą, turintis ne mažesnį nei 3 metų vadovaujamo darbo stažą, mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su VĮ „Telšių regiono keliai" veikla. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu.

  

Direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai

(2006 201 3)

    Organizuoja ir koordinuoja pavaldžių įmonės kelių priežiūros padalinių veiklą taip, kad laiku ir kokybiškai būtų įgyvendinti privalomi kelių priežiūros darbų sutarties, pasirašytos su LAKD, įsipareigojimai. Koordinuoja ir kontroliuoja rangovinių darbų vykdymą pagal įmonės sudarytas sutartis su užsakovais. Rūpinasi, kad laiku būtų sudaromos atitinkamos projektavimo, tyrinėjimo, rangovinių darbų sutartys su tiekėjais. Prižiūri, kad pavaldūs padaliniai racionaliai naudotų įmonės lėšas ir materialinius-techninius resursus. Įmonės vardu perduoda atliktus kelių priežiūros darbus užsakovo atstovams. Teikia įmonės vyriausiajam inžinieriui pasiūlymus dėl kelių priežiūros ir remonto perspektyvinių darbų. Koordinuoja įmonės naudingųjų iškasenų telkinių eksploatacijos darbus, naudingųjų iškasenų apskaitos organizavimą. Ruošia įsakymų, taisyklių ar nuostatų projektus, susijusius su pavaldžių padalinių darbu. Nagrinėja prašymus ir išduoda juridiniams bei fiziniams asmenims leidimus - darbams įmonės prižiūrimuose keliuose atlikti, didžiagabaritėms transporto priemonėms keliais važiuoti, kelių eismo apribojimui ar uždarymui, eismo reguliavimo priemonėms įrengti. Derina apvažiavimų-apylankų schemas įmonės prižiūrimuose keliuose. Priima gyventojus kuruojamos veiklos klausimais. Pavaduoja direktorių jo atostogų, ligos ar komandiruočių metu.

    Direktoriaus pavaduotoju kelių priežiūrai gali dirbti asmuo, baigęs civilinės inžinerijos studijas ir įgijęs ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį statybos inžinerijos studijų kryptyje. Turėti ne mažesnį nei 3 metų vadovaujamo darbo stažą. Turi žinoti Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, aprašančius kelių priežiūrą, remontą bei rekonstrukciją. Turi išmanyti kelių priežiūros, remonto bei rekonstrukcijos darbų atlikimo technologiją ir organizacinius procesus. Turi mokėti skaityti techninius brėžinius. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

  

Direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

(2006 201 2)

    Koordinuoja įmonės apskaitoje turimų kelių, tiltų ir kitų statinių naudojimo techninės priežiūros darbų projektinės-sąmatinės dokumentacijos rengimą ir kelių remonto darbų planų ruošimą pagal rangos sutartis įmonės atliekamų kelių ir gatvių statybos, remonto bei naudojimo techninės priežiūros darbų projektinės dokumentacijos ruošimo koordinavimą, įmonei pavestų kelių valdytojo funkcijų įgyvendinimo koordinavimą, saugaus eismo priemonių prižiūrimuose keliuose planavimą ir jų projektinės dokumentacijos ruošimą bei švietėjiškos veiklos koordinavimą, įmonės dalyvavimo įvairiuose viešųjų pirkimų konkursuose proceso koordinavimą.

    Direktoriaus pavaduotoju-vyriausiuoju inžinieriumi gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį kelių statybos, kelių priežiūros arba statybos veikloje. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

  

Vyriausiasis buhalteris

(2006 201 5)

    Organizuoja buhalterijos darbuotojų darbą. Inicijuoja, ruošia arba dalyvauja ruošiant įmonės buhalterinės apskaitos organizacinių tvarkomųjų dokumentų projektus. Užtikrina, kad įmonėje būtų: apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, įmonės nuosavybė, įmonės skolos bei skolos įmone, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos; teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.; teisingai tvarkoma įmonės uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų, jos padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita; matematiškai teisingi ir teisėti visi buhalteriniai įrašai.

    Vyriausiuoju buhalteriu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonominį (buhalterinės apskaitos) išsilavinimą. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir finansų srityje. Sugebėti analizuoti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją.

  

Vidaus administravimo skyriaus vadovas

(2015 15 5)

 

    Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, užtikrina teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonės veikloje taip, kad įmonėje rengiami teisės aktų projektai, direktoriaus įsakymai, kiti tvarkomieji dokumentai, raštai neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. Organizuoja įmonės dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
    Vidaus administravimo skyriaus vadovu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį išsimokslinimą. Turi gerai išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai. Turi išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykius, personalo administravimą, teisės aktų projektų rengimą, dokumentų valdymo reikalavimus bei įmonės veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus. Turi gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti raštus.

  

Personalo administratorius

(2009 199 5)

 

    Priima asmenis įdarbinimo klausimais. Rengia dokumentus asmenų priėmimui į darbą bei atleidimui, perkėlimui į kitas pareigas. Ruošia darbo sutarčių projektus. Ruošia ir išduoda darbuotojams darbo pažymėjimus. Supažindina darbuotojus su darbo tvarkos taisyklėmis, organizacine struktūra bei kitais norminiais dokumentais. Kontroliuoja įmonės darbuotojų darbo laiko apskaitą. Kaupia informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją. Rengia ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl darbuotojų mokymo, kvalifikacijos kėlimo, atestavimo. Priima ir registruoja įmonės vardu gautus darbuotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus. Organizuoja darbuotojų kasmetinių atostogų grafikų sudarymą ir jų įgyvendinimą. Ruošia pagal poreikį įsakymų ir kitų tvarkomųjų dokumentų projektus. Organizuoja atsakingų darbuotojų supažindinimą su direktoriaus įsakymais, kitais vidaus norminiais dokumentais ir teisės aktais. Kontroliuoja ir prižiūri direktoriaus įsakymų galiojimo terminus, aktualumą. Registruoja gaunamus, siunčiamus, vidaus bei kitus dokumentus. Kontroliuoja paskirtų užduočių vykdymą dokumentų valdymo sistemoje. Siunčiamą korespondenciją perduoda pašto kurjeriui. Savo kompetencijos ribose priima ir teikia informaciją telefonu, perduoda ir priima žinias el. paštu, faksu. Priima iš pirkimų vykdytojų PVM sąskaitas-faktūras, jas registruoja į dokumentų valdymo sistemą.

    Personalo administratoriumi gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį personalo administravimo, vadybinį, arba viešojo administravimo, arba teisinį išsilavinimą. Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje. Žinoti darbo santykius reglamentuojančius norminius teisės aktus. Gerai išmanyti raštvedybos reikalavimus, kalbos kultūros normas. Sugebėti ruošti vidaus norminius dokumentus įmonėje kuruojamos veiklos klausimais.

  

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gamtosaugos specialistas

(2009 199 6)

    Įgyvendina įmonės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, civilinės saugos klausimais. Organizuoja darbuotojų instruktavimą saugos ir sveikatos klausimais, privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus, profesinės rizikos vertinimą. Ruošia įsakymų projektus darbuotojų saugos ir sveikatos susijusiais aspektais. Tiria nelaimingus atsitikimus įmonėje. Tikrina įmonės padaliniuose darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

    Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu gali dirbti asmuo: 1) aukštojoje mokykloje įgijęs technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir pagal ekonominės veiklos rūšims parengtą Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programą įsisavinęs žinias ir gebėjimus Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje ar mokymo įstaigoje; 2) turintis aukštąjį universitetinį ar koleginį aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintiną išsilavinimą pagal specialias darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas arba turintis aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą arba jam prilygintiną išsilavinimą ir atestuotas vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. 

  

Vidaus audito skyriaus vadovas

(2009 199 7)

    Vertina įmonės: strateginių ir kitų veiklos planų, programų vykdymą; turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais; vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą; veiklos atitiktį LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams. Tikrina ir vertina turto apskaitą ir apsaugą. Vykdo vidaus audito pažangos stebėjimą.

    Vidaus audito skyriaus vadovu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį ekonominį arba vadybinį, arba viešojo administravimo, arba teisinį išsilavinimą. Turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje. Išmanyti LR teisės norminius aktus, reglamentuojančius vidaus auditą. Gebėti atlikti vidaus auditą bei veiklos procesų analizę.

  

Komercijos ir turto valdymo skyriaus vadovas-vyriausiasis mechanikas

(2009 199 8)

    Koordinuoja kelių tarnybų vyresniųjų mechanikų darbą jam suteiktų įgaliojimų ribose. Koordinuoja pagal veiklos sritį priskirtų gamybinių-buitinių pastatų, jų patalpų ir teritorijų priežiūrą bei fizinę apsaugą. Koordinuoja technikos darbo laiko, atsarginių dalių, kuro, tepalų bei kitų resursų sunaudojimą apskaitą. Ruošia norminių dokumentų projektus Komercijos ir turto valdymo skyriaus kuruojamais klausimais. Organizuoja įmonės matavimo įrengimų, šilumos ūkio, kėlimo mechanizmų, metrologinių ir elektros įrenginių patikrą. Organizuoja įmonės turto draudimo sutarčių sudarymą. Teikia pasiūlymus arba kitaip dalyvauja sudarant įmonės perspektyvinius investicinius planus technikos įsigijimo klausimais, konstrukciniams tobulinimams. Inicijuoja reikalingos technikos viešųjų pirkimų konkursų organizavimą. Teikia pasiūlymus dėl įmonės susidėvėjusio ar nereikalingo turto pripažinimo netinkamu tolimesnėje ūkinėje veikloje. Rūpinasi įmonės kompiuterinės technikos nepertraukiamo darbo užtikrinimu. Direktoriaus pavedimu atstovauja įmonę teisėsaugos institucijose, sprendžiant atsakomybės klausimus, susijusius su technikos priežiūra, naudojimu, saugojimu bei žalos atlyginimu.

    Komercijos ir turto valdymo skyriaus vadovu-vyriausiuoju mechaniku gali dirbti asmuo, įgijęs universitetinį inžinieriaus-mechaniko kvalifikacijos magistro laipsnį arba kitą jam prilyginama techninį išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį technikos remonto ir priežiūros veikloje. Turi žinoti įmonėje eksploatuojamų kelių priežiūros mechanizmų ir transporto priemonių paskirtį, sandarą, jų efektyvius panaudojimo metodus ir ypatumus, serviso ir diagnostikos atlikimo ypatumus. Turi išmanyti turto draudimo, apsaugos ir apskaitos tvarką. Sugebėti spręsti technikos remonto ir priežiūros klausimus. Išmanyti turto pardavimo aukcione principus. Žinoti prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką.

  

Energetikas-mechanikas

(2009 199 9)

    Periodiškai apžiūri technikos būklę bei jos naudojimo atitikimą paskirčiai ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimams. Kontroliuoja, kad technika ir turimi energetiniai resursai būtų naudojami ekonomiškai. Organizuoja arba atlieka pats technikos darbo ir energetinių resursų sunaudojimo apskaitą. Norminių dokumentų nustatytu periodiškumu: 1) inicijuoja įmonės laboratorinių, šilumos ūkio įrengimų, kėlimo mechanizmų, elektros įrenginių metrologinių ir/ar kitų patikrų paslaugų pirkimą; 2) organizuoja elektros įrenginių įžeminimo bei izoliacijos varžų patikrinimų atlikimą. Vykdo priskirtų transporto priemonių ir mechanizmų naudojimo bei saugojimo kontrolę. Užtikrina, kad techniškai netvarkingos transporto priemonės nebūtų naudojamos. Tvarko jam priskirtų transporto priemonių ir mechanizmų darbo laiko, atsarginių dalių, padangų, kuro ir tepalų apskaitą. Organizuoja jam priskirtų transporto priemonių registraciją, nustatytu periodiškumu techninių apžiūrų bei remonto darbų atlikimą.

    Energetiku-mechaniku gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį inžinieriaus-mechaniko, inžinieriaus-energetiko, techniko-elektriko arba kitą jam prilyginimą techninį išsilavinimą. Turi būti įgijęs: 1) žemos įtampos (AK) elektros įrenginių eksploatavimo, atsakingo už elektros ūkį asmens kvalifikacijos atestatą; 2) atsakingo už įmonės eksploatuojamą šilumos ūkį kvalifikacijos atestatą; 3) vartotojo dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovo kvalifikacijos atestatą. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį technikos remonto ir priežiūros veikloje. Žinoti prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką.

  

Vadybininkas komercijai ir viešiesiems pirkimams

(2009 199 10)

    Pirkimų koordinatoriaus pavedimu organizuoja įmonės veiklai užtikrinti reikalingų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimo procedūras. Analizuoja ir sistemina gautą informaciją apie įmonės struktūrinių padalinių poreikiams reikalingų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus. Renka informaciją apie rinkoje dalyvaujančius tiekėjus ir prekių, paslaugų bei darbų kainas. Rengia pirkimų dokumentus (pirkimų sąlygas, pirkimų skelbimus, kvietimus, ataskaitas ir kt.). Skelbia nustatytą su pirkimais susijusią informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Nagrinėja gautus tiekėjų pasiūlymus, vertina, kurie iš jų atitinka keliamus reikalavimus, nustato laimėtoją. Rengia skyriaus darbui reikalingų vidaus norminių dokumentų projektus.

    Vadybininku komercijai ir viešiesiems pirkimams gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį vadybos, arba verslo administravimo, arba techninį, arba ekonominį, arba teisinį išsilavinimą. Turi žinoti Viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių aktų nuostatas, išmanyti viešųjų pirkimų konkursų organizavimo principus, žinoti tiekėjų apklausų vykdymo ir sutarčių sudarymo principus.

  

Archyvaras-bibliotekininkas

(2009 199 11)

    Rūpinasi, kad įmonės tvarkomaisiais dokumentais nustatytais terminais atsakingi darbuotojai pristatytų į archyvą saugotinus dokumentus bei sudaro šių bylų aprašus. Tikrina į archyvą pristatomų dokumentų bylų suformavimo ir apiforminimo teisingumą. Ruošia pastovaus ir laikinojo saugojimo dokumentų suvestinius aprašymus, aktus dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymui ir sunaikinimui. Atlieka archyvo dokumentų paiešką. Tvarko įmonės biblioteką. Ruošia įsakymų projektus, susijusius su archyvo ir bibliotekos darbu. Išduoda darbuotojams bibliotekoje esančia literatūrą ir rūpinasi jos savalaikiu grąžinimu.

    Archyvaru-bibliotekininku gali dirbi asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį archyvistikos, bibliotekininkystės, vadybos ar verslo administravimo išsilavinimą. Gerai išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų ir leidinių ilgalaikio saugojimo reikalavimus.

  

Buhalteris-ekonomistas

(2012 74 12)

    Atlieka įmonės buhalterinių, ekonominių ataskaitų ruošimą, ilgalaikio turto apskaitą, pardavimų apskaitą.
    Buhalteriu-ekonomistu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį-ekonominį išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį buhalterinio-ekonominio darbo srityje. Žinoti buhalterinės apskaitos formas ir metodus. Žinoti šalyje galiojančius įstatymus, norminius aktus, metodinius nurodymus ekonominiais klausimais. Žinoti įmonės ūkinės-finansinės veiklos analizės metodus. Žinoti pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus naudojamus įmonėje.

  

Buhalteris 

(2006 201 28)

    Apskaito visą įmonės trumpalaikį prekybos turtą ir skolas, pildo buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus.
    Buhalteriu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir finansų srityje. Žinoti buhalterinės apskaitos formas ir metodus. Žinoti įmonės turto ir skolų apskaitos, saugojimo, inventorizavimo tvarką, būdus, metodus. Išmanyti ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarką.

  

Buhalteris

(2012 74 13)

    Tiksliai apskaičiuoja įmonės darbuotojų darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio, privalomas įmokas valstybinio socialinio draudimo biudžetams, pildo buhalterinės apskaitos atskaitomybės dokumentus.
    Buhalteriu gali dirbi asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį buhalterinį išsilavinimą. Žinoti buhalterinės apskaitos formos ir metodus, pirminius apskaitos dokumentus. Žinoti darbo užmokesčio apskaičiavimo ir dokumentavimo tvarką. Išmanyti mokesčius ir socialinį draudimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus norminius aktus.

  
Buhalteris-kasininkas (2006 201 29)

    Tiksliai, remiantis kasos darbo taisyklėmis, atlieka piniginių lėšų, specialios paskirties blankų priėmimo bei išdavimo, apskaitos operacijas, užtikrina piniginių lėšų ir kasoje saugomų specialiosios paskirties blankų apsaugą.
    Buhalteriu-kasininku gali dirbi asmuo, įgijęs aukštesnįjį arba aukštąjį buhalterinį išsilavinimą.

  

Techninio ir projektų rengimo skyriaus vadovas

(2009 199 16)

    Organizuoja techninio ir projektų rengimo skyriaus darbą, techninės dokumentacijos ruošimą, derinimą bei peržiūrą, organizuoja arba vadovauja projektų sudarymui statybos ir remonto darbams pagal įmonės einamuosius ir perspektyvinius planus. Organizuoja įmonės eksploatuojamų naudingųjų iškasenų telkinių techninės dokumentacijos tvarkymą.
    Techninio ir projektų rengimo skyriaus vadovu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį inžinerinį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Žinoti darbo organizavimo, valdymo ir ekonomikos pagrindus. Mokėti skaityti techninius statybos brėžinius. Išmanyti kelių tiesimo, remonto ir priežiūros technologiją. Žinoti techninius reikalavimus kelių statybai naudojamoms medžiagoms.

  
Techninio ir projektų rengimo skyriaus vadovo pavaduotojas (2012 74 17)

    Organizuoja sutarčių projektų ruošimą, kelių komplekso bei įmonės pagalbinių teritorijų topografinių ir geodezinių nuotraukų sudarymą, sklypų bei pastatų teisinį registravimą. Dalyvauja ruošiant defektinius ir darbų kiekių žiniaraščius, sudaro darbų atlikimo aktus bei pildo kaupiamuosius žiniaraščius, tvarko įmonės eksploatuojamų naudingųjų išteklių telkinių techninius dokumentus, kaupia ir sistemina informaciją apie kelių ir statinių vertę bei būklę, registruoja bei sistemina trečiųjų asmenų įmonės turtui padarytų žalų apskaitos duomenis.
    Techninio ir projektų rengimo skyriaus vadovo pavaduotoju gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį inžinieriaus kelininko arba statybininko išsilavinimą. Žinoti Lietuvoje galiojančius norminius aktus, reglamentus, metodinius nurodymus, instrukcijas, taisykles, aprašančias kelių projektavimo, statybos, remonto ir priežiūros darbus. Išmanyti apskaitą it atskaitomybę, techninius ir projektinius dokumentus bei jų suderinimo su išorinėmis organizacijomis tvarką. Išmanyti kelių tiesimo, remonto ir priežiūros technologiją. Moka skaityti statybos brėžinius. Žinoti sutarčių su tiekėjais, rangovais ir užsakovais sudarymo tvarką.

  
Vyresnysis inžinierius (2006 201 14)

    Atlieka kelių ir kelių komplekso geodezinius tyrinėjimus, rengia, tikrina projektus bei ruošia kitus projektinius-sąmatinius dokumentus, ruošia planavimo sąlygų projektus.
    Vyresniuoju inžinieriumi gali būti asmuo, įgijęs aukštąjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi mokėti skaityti statybinius brėžinius, mokėti nagrinėti darbų sąmatas. Turi mokėti naudotis geodeziniais prietaisais.

  
Vyresnysis inžinierius (2006 201 12)

    Ruošia sutarčių projektus, dalyvauja ruošiant defektinius ir darbų kiekių žiniaraščius, skaičiuoja darbų sąmatas, komplektuoja projektinę-sąmatinę dokumentaciją.
    Vyresniuoju inžinieriumi gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Žinoti Lietuvoje galiojančius norminius aktus, reglamentus, metodinius nurodymus, instrukcijas, taisykles, aprašančias kelių projektavimo, statybos, remonto ir priežiūros darbus bei sąmatų skaičiavimą. Išmanyti kelių tiesimo, remonto ir priežiūros technologiją. Mokėti skaityti statybos brėžinius. Žinoti sutarčių su tiekėjais, rangovais ir užsakovais sudarymo tvarką.

  
Vyresnysis inžinierius (2006 201 13)

    Atlieka kelių komplekso bei įmonės tiltų, pastatų ir statinių techninio prižiūrėtojo pareigas, renka informaciją apie pastatų ir statinių būklę, sudaro defektinius ir darbų kiekių žiniaraščius, rengia projektinius-sąmatinius dokumentus. Derina įmonės apskaitoje esančių pastatų ir statinių rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros planuojamų darbų projektinius dokumentus su norminiuose dokumentuose nurodytomis bei suinteresuotomis valstybės įstaigomis ir organizacijomis.
    Vyresniuoju inžinieriumi gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Žinoti Lietuvoje galiojančius norminius aktus, reglamentus, metodinius nurodymus, instrukcijas, taisykles, aprašančias kelių projektavimo, statybos, remonto ir priežiūros darbus. Išmanyti kelių tiesimo, remonto ir priežiūros technologiją. Mokėti skaityti statybos brėžinius.

  

Saugaus eismo skyriaus vadovas

(2009 199 21)

    Sudaro saugaus eismo skyriaus metinius veiklos planus. Koordinuoja eismo įvykių apskaitos vykdymą, analizuoja eismo įvykių aplinkybes. LAKD Eismo saugumo skyriui teikia įskaitinių eismo įvykių suvestinę informaciją. Ruošia pasiūlymų projektus dėl neatidėliotinų priemonių eismo saugumui gerinti įgyvendinimo. Bendradarbiauja su policijos, savivaldybių administracijų darbuotojais, dvasininkijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovais įgyvendinant švietėjiškas eismo saugumo priemones. Kontroliuoja maršrutinio orientavimo bei kitų kelio ženklų įrengimą įmonės prižiūrimuose keliuose. Nagrinėja „juodųjų dėmių" ir kitų avaringų ruožų susidarymo priežastis, rengia jų prevencijos priemonių įgyvendinimo planus. Nagrinėja gyventojų prašymus, siūlymus eismo saugumo klausimais. Kontroliuoja, kaip įmonės kelių tarnybos, kelių remonto ar rekonstrukcijos darbus įmonės prižiūrimuose keliuose vykdantys rangovai laikosi „T DVAER 12" taisyklių. Dalyvauja, organizuoja arba pats sudaro inžinerinių saugaus eismo gerinimo priemonių metinių ir perspektyvinių planų projektus. Organizuoja ir/arba dalyvauja pravedant Telšių, Plungės, Rietavo, Mažeikių savivaldybėse įvairias saugaus eismo akcijas, renginius, seminarus, konferencijas, parodas ir pan. Ruošia įmonės vidaus norminių dokumentų projektus Saugaus eismo skyriaus kuruojamais klausimais. Rūpinasi socialinės reklamos saugaus eismo klausimais skleidimu per žiniasklaidos priemones. Dalyvauja įskaitinių eismo įvykių tyrimuose. Direktoriaus pavedimu atstovauja įmonei teisėsaugos institucijose, sprendžiant atsakomybės klausimus, susijusius su saugaus eismo organizavimu keliuose. Organizuoja arba pats įkelia aktualią saugaus eismo klausimais informaciją įmonės tinklapyje. Rūpinasi saugaus eismo propagavimu įmonės darbuotojų tarpe.
    Saugaus eismo skyriaus vadovu gali dirbti asmuo, įgijęs ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą kelių eismo saugumo inžinerijos, kelių ir geležinkelių inžinerijos arba statybos inžinerijos kvalifikaciją. Turėti ne mažiau kaip 2 metų patirtį statybos inžinerijos srityje, mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu. Turi būti įgijęs žinių eismo saugumo srityje. Žinoti Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus, aprašančius inžinerinių eismo saugumo priemonių projektavimą ir naudojimą. Puikiai išmanyti Kelių eismo taisykles, Darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles (T DVAER 12). Mokėti bendrauti su didele žmonių auditorija. Mokėti analizuoti įskaitinių eismo įvykių priežastis. Turi gebėti atlikti automobilių kelių techninės priežiūros kokybės įvertinimą. Turi mokėti skaityti techninius brėžinius.

  

Saugaus eismo skyriaus inžinierius

(2009 199 22)

    Renka informaciją iš Policijos komisariatų Eismo priežiūros poskyrių apie įmonės keliuose įvykusius įskaitinius eismo įvykius, sudaro eismo įvykių mėnesio ataskaitas ir teikia Saugaus eismo skyriaus (SES) vadovui. Vykdo eismo įvykių apskaitą, analizuoja bei apibendrina eismo įvykių atsiradimo priežastis. SES vadovui pateikia visų įskaitinių eismo įvykių, įvykusių per praėjusį mėnesį, ketvirtį bei metus, ataskaitas. Sudaro „juodųjų dėmių" ir kitų avaringų ruožų žemėlapius. Teikia SES vadovui pasiūlymus, būtinus įgyvendinti saugaus eismo sąlygoms pagerinti „juodosiose dėmėse" bei kituose avaringuose ruožuose. Bendradarbiauja su policijos, savivaldybių administracijų darbuotojais, dvasininkijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovais įgyvendinant švietėjiškas eismo saugumo priemones. Dalyvauja LAKD bei įmonės rengiamose saugaus eismo akcijose, renginiuose ir pan. Studijuoja pažangią ir efektyvią užsienio automobilių kelių įmonių patirtį eismo saugumo srityje. Ruošia saugaus eismo informacinio, reklaminio, analizuojančio turinio straipsnių projektus vietinei spaudai.
    Saugaus eismo skyriaus inžinieriumi gali dirbti asmuo, įgijęs ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą kelių eismo saugumo inžinerijos, kelių ir geležinkelių inžinerijos arba statybos inžinerijos kvalifikaciją. Turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį statybos inžinerijos srityje, mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu. Turi būti įgijęs žinių eismo saugumo srityje. Žinoti Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus, aprašančius inžinerinių eismo saugumo priemonių projektavimą ir naudojimą. Puikiai išmanyti Kelių eismo taisykles, Darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles (T DVAER 12). Turi mokėti skaityti techninius brėžinius.

  

Telšių kelių tarnybos (TKT) viršininkas

(2002 86 18)

    Organizuoja Telšių kelių tarnybai priskirtų kelių remontą ir priežiūrą, vadovaujantis įmonės įsipareigojimais, numatytais privalomų darbų sutartyje su LAKD prie SM, galiojančiais norminiais aktais bei kiekvieną mėnesį darbo padaliniui nustatomu finansavimo limitu. Vykdo darbus pagal kitas darbdavio sudarytas sutartis su užsakovais.
    Telšių kelių tarnybos viršininku gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi mokėti skaityti statybos brėžinius.

  

TKT inžinierius

 

    Atlieka kelių komplekso geodezinius tyrinėjimus, renka Telšių kelių tarnybos prižiūrimų kelių būklės bendrą informaciją, ruošia pats arba dalyvauja ruošiant defektinius darbų kiekių žiniaraščius bei jų pagrindu sudaro projektinius-sąmatinius dokumentus.
    TKT inžinieriumi gali būti asmuo, įgijęs aukštąjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi mokėti skaityti statybinius brėžinius, mokėti nagrinėti darbų sąmatas. Turi mokėti naudotis geodeziniais prietaisais.

  
TKT Telšių padalinio darbų vadovas

    Įmonėje nustatyta tvarka vykdo darbų vykdymui reikalingų statybinių medžiagų pirkimą. Organizuoja darbo vietų aptvėrimą. Paskirsto darbus pavaldiems padalinio darbuotojams, aiškina jų specifiką. Supažindina pavaldžius darbuotojus su galimais pavojingais ir/ar kenksmingais rizikos veiksniais darbo vietoje. Supažindina pavaldžius darbuotojams su darbų saugos ir sveikatos, gamintojo naudotojo instrukcijomis. Organizuoja darbų vykdymui naudojamų medžiagų tinkamą sandėliavimą, apsaugą, atlieka pastovią jų kiekio atitikimo faktui kontrolę. Kontroliuoja, kad darbai būtų atliekami kokybiškai pagal projektus, statybos normas ir taisykles. Organizuoja statyboje naudojamų medžiagų kokybės patikrinimą. Pildo darbų vykdymo, darbų priėmimo aktus.
    TKT Telšių padalinio darbų vadovu gali būti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Turi žinoti Lietuvoje galiojančius norminius aktus, reglamentus, metodinius nurodymus, instrukcijas, taisykles, aprašančias kelių projektavimo, statybos, remonto ir priežiūros darbus. Turi išmanyti kelių tiesimo, remonto ir priežiūros darbų atlikimo technologiją. Turi žinoti techninius reikalavimus kelių statyboje naudojamoms medžiagoms. Turi mokėti skaityti statybinius brėžinius, mokėti nagrinėti darbų sąmatas. Turi mokėti naudotis geodeziniais prietaisais.

  

TKT Telšių padalinio vyresnysis kelių meistras

 

    Organizuoja Telšių padaliniui priskirtų valstybinių kelių remonto ir priežiūros darbus, vadovaujantis šalyje galiojančiais ir lokaliniais įmonės norminiais dokumentais, organizuoja ir/ar vykdo darbus pagal įmonės sudarytas sutartis su užsakovais.
    TKT Telšių padalinio vyresniuoju kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą. Turi žinoti kelių priežiūros darbų atlikimo technologiją.

  
TKT Varnių padalinio vyresnysis kelių meistras

    Organizuoja Varnių padaliniui priskirtų valstybinių kelių remonto ir priežiūros darbus, vadovaujantis šalyje galiojančiais ir lokaliniais įmonės norminiais dokumentais, organizuoja ir/ar vykdo darbus pagal įmonės sudarytas sutartis su užsakovais.
    TKT Varnių padalinio vyresniuoju kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą. Turi žinoti kelių priežiūros darbų atlikimo technologiją.

  
TKT Telšių padalinio kelių meistras

    TKT Telšių padalinio vyresniojo meistro pavedimu renka informaciją apie padėtį keliuose. Organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, prisilaikant Kelių priežiūros vadovo ir kitų panašių teisės aktų reikalavimų. Pildo darbų vykdymo dokumentus. Organizuoja patrulines kelių apžiūras ir pildo šių apžiūrų žurnalus. Užtikrina vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi pavaldinių tarpe.
    TKT Telšių padalinio kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi žinoti darbo principus, atliekant nuolatinę kelių priežiūrą. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą.

  
TKT vyresnysis mechanikas

    Rūpinasi Telšių kelių tarnybai priklausančiais mechanizmais, transporto priemonėmis, energetinėmis sistemomis, kompiuterine bei ryšio technika. Tvarko pats arba organizuoja mechanizmų bei transporto priemonių darbo laiko, atsarginių dalių, kuro, tepalų ir kitų eksploatacinių priemonių apskaitą. Išduoda kelionės lapus, tikrina išvykstančių transporto priemonių ir mechanizmų techninės būklės stovį.
    TKT vyresniuoju mechaniku gali dirbi asmuo, įgijęs bent vieną universitetinį arba neuniversitetinį technologijos mokslų srities išsilavinimą. Turi žinoti šalyje galiojančius norminius dokumentus, aprašančius transporto priemonių bei mechanizmų remontą, priežiūrą ir eksploataciją.

  
TKT mechanikas

   TKT vyresniojo mechaniko pavedimu organizuoja Telšių kelių tarnybai priskirtos technikos paruošimą nepertraukiamam ir patikimam darbui, užtikrina tvarkingą ir gerą estetinę būklę, vykdo kelionės lapų išrašymą, išdavimą, apskaitą.
   TKT vyresniuoju mechaniku gali dirbi asmuo, įgijęs bent vieną universitetinį arba neuniversitetinį technologijos mokslų srities išsilavinimą. Turi žinoti šalyje galiojančius norminius dokumentus, aprašančius transporto priemonių bei mechanizmų remontą, priežiūrą ir eksploataciją.

  
TKT apskaitininkas

    Supažindina TKT tarnybos darbuotojus su direktoriaus įsakymais ir nurodymais. Tikrina krovinių važtaraščių apskaitą. Tikrina buhalterinės, apskaitos blankų apskaitą, ruošia jų nurašymo aktus, atsako už jų teisingumą. Kiekvieną mėnesį atlieka materialinių vertybių perkėlimą kompiuterinėje programoje. Tikrina materialinių vertybių nurašymo pirminius dokumentus. Pildo TKT vadovaujančių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Ruošia materialinių vertybių pajamų-išlaidų suvestinę pagal materialiai atsakingus darbuotojus ir sąnaudų šifrus už atsiskaitomąjį mėnesį kompiuterinėje buhalterinėje programoje.
    TKT apskaitininku gali dirbti asmuo, įgijęs aukštesnįjį arba aukštąjį buhalterio ekonomisto išsilavinimą. Turi žinoti šalyje galiojančius apskaitos organizavimo norminius aktus, nuostatas ir instrukcijas.

  
Plungės kelių tarnybos (PKT) viršininkas

    Organizuoja Plungės kelių tarnybai priskirtų kelių remontą ir priežiūrą, vadovaujantis įmonės įsipareigojimais, numatytais privalomų darbų sutartyje su LAKD prie SM, galiojančiais norminiais aktais bei kiekvieną mėnesį darbo padaliniui nustatomu finansavimo limitu. Vykdo darbus pagal kitas darbdavio sudarytas sutartis su užsakovais.
    Plungės kelių tarnybos viršininku gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi mokėti skaityti statybos brėžinius.

  
PKT inžinierius

    Atlieka kelių komplekso geodezinius tyrinėjimus, renka Plungės kelių tarnybos prižiūrimų kelių būklės bendrą informaciją, ruošia pats arba dalyvauja ruošiant defektinius darbų kiekių žiniaraščius bei jų pagrindu sudaro projektinius-sąmatinius dokumentus.
    PKT inžinieriumi gali būti asmuo, įgijęs aukštąjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi mokėti skaityti statybinius brėžinius, mokėti nagrinėti darbų sąmatas. Turi mokėti naudotis geodeziniais prietaisais.

  
PKT darbų vadovas

    Įmonėje nustatyta tvarka vykdo darbų vykdymui reikalingų statybinių medžiagų pirkimą. Organizuoja darbo vietų aptvėrimą. Paskirsto darbus pavaldiems padalinio darbuotojams, aiškina jų specifiką. Supažindina pavaldžius darbuotojus su galimais pavojingais ir/ar kenksmingais rizikos veiksniais darbo vietoje. Supažindina pavaldžius darbuotojams su darbų saugos ir sveikatos, gamintojo naudotojo instrukcijomis. Organizuoja darbų vykdymui naudojamų medžiagų tinkamą sandėliavimą, apsaugą, atlieka pastovią jų kiekio atitikimo faktui kontrolę. Kontroliuoja, kad darbai būtų atliekami kokybiškai pagal projektus, statybos normas ir taisykles. Organizuoja statyboje naudojamų medžiagų kokybės patikrinimą. Pildo darbų vykdymo, darbų priėmimo aktus.
    PKT darbų vadovu gali būti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Turi žinoti Lietuvoje galiojančius norminius aktus, reglamentus, metodinius nurodymus, instrukcijas, taisykles, aprašančias kelių projektavimo, statybos, remonto ir priežiūros darbus. Turi išmanyti kelių tiesimo, remonto ir priežiūros darbų atlikimo technologiją. Turi žinoti techninius reikalavimus kelių statyboje naudojamoms medžiagoms. Turi mokėti skaityti statybinius brėžinius, mokėti nagrinėti darbų sąmatas. Turi mokėti naudotis geodeziniais prietaisais.

  
PKT Plungės padalinio vyresnysis kelių meistras

    Organizuoja Plungės padaliniui priskirtų valstybinių kelių remonto ir priežiūros darbus, vadovaujantis šalyje galiojančiais ir lokaliniais įmonės norminiais dokumentais, organizuoja ir/ar vykdo darbus pagal įmonės sudarytas sutartis su užsakovais.
    PKT Plungės padalinio vyresniuoju kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą. Turi žinoti kelių priežiūros darbų atlikimo technologiją.

  
PKT Rietavo padalinio vyresnysis kelių meistras

    Organizuoja Rietavo padaliniui priskirtų valstybinių kelių remonto ir priežiūros darbus, vadovaujantis šalyje galiojančiais ir lokaliniais įmonės norminiais dokumentais, organizuoja ir/ar vykdo darbus pagal įmonės sudarytas sutartis su užsakovais.
    PKT Rietavo padalinio vyresniuoju kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą. Turi žinoti kelių priežiūros darbų atlikimo technologiją.

  
PKT Plungės kelių meistras

    PKT Plungės padalinio vyresniojo meistro pavedimu renka informaciją apie padėtį keliuose. Organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, prisilaikant Kelių priežiūros vadovo ir kitų panašių teisės aktų reikalavimų. Pildo darbų vykdymo dokumentus. Organizuoja patrulines kelių apžiūras ir pildo šių apžiūrų žurnalus. Užtikrina vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi pavaldinių tarpe.
    PKT Plungės padalinio kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi žinoti darbo principus, atliekant nuolatinę kelių priežiūrą. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą.

  
PKT vyresnysis mechanikas

    Rūpinasi Plungės kelių tarnybai priklausančiais mechanizmais, transporto priemonėmis, energetinėmis sistemomis, kompiuterine bei ryšio technika. Tvarko pats arba organizuoja mechanizmų bei transporto priemonių darbo laiko, atsarginių dalių, kuro, tepalų ir kitų eksploatacinių priemonių apskaitą. Išduoda kelionės lapus, tikrina išvykstančių transporto priemonių ir mechanizmų techninės būklės stovį.
    PKT vyresniuoju mechaniku gali dirbi asmuo, įgijęs bent vieną universitetinį arba neuniversitetinį technologijos mokslų srities išsilavinimą. Turi žinoti šalyje galiojančius norminius dokumentus, aprašančius transporto priemonių bei mechanizmų remontą, priežiūrą ir eksploataciją.

  
PKT apskaitininkas

    Supažindina Plungės kelių tarnybos darbuotojus su direktoriaus įsakymais ir nurodymais. Tikrina krovinių važtaraščių apskaitą. Tikrina buhalterinės, apskaitos blankų apskaitą, ruošia jų nurašymo aktus, atsako už jų teisingumą. Kiekvieną mėnesį atlieka materialinių vertybių perkėlimą kompiuterinėje programoje. Tikrina materialinių vertybių nurašymo pirminius dokumentus. Pildo PKT vadovaujančių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Ruošia materialinių vertybių pajamų-išlaidų suvestinę pagal materialiai atsakingus darbuotojus ir sąnaudų šifrus už atsiskaitomąjį mėnesį kompiuterinėje buhalterinėje programoje.
    PKT apskaitininku gali dirbti asmuo, įgijęs aukštesnįjį arba aukštąjį buhalterio ekonomisto išsilavinimą. Turi žinoti šalyje galiojančius apskaitos organizavimo norminius aktus, nuostatas ir instrukcijas.

  
Mažeikių kelių tarnybos (MKT) viršininkas

    Organizuoja Mažeikių kelių tarnybai priskirtų kelių remontą ir priežiūrą, vadovaujantis įmonės įsipareigojimais, numatytais privalomų darbų sutartyje su LAKD prie SM, galiojančiais norminiais aktais bei kiekvieną mėnesį darbo padaliniui nustatomu finansavimo limitu. Vykdo darbus pagal kitas darbdavio sudarytas sutartis su užsakovais.
    Mažeikių kelių tarnybos viršininku gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi mokėti skaityti statybos brėžinius.

  
MKT inžinierius

    Atlieka kelių komplekso geodezinius tyrinėjimus, renka Mažeikių kelių tarnybos prižiūrimų kelių būklės bendrą informaciją, ruošia pats arba dalyvauja ruošiant defektinius darbų kiekių žiniaraščius bei jų pagrindu sudaro projektinius-sąmatinius dokumentus.
    MKT inžinieriumi gali būti asmuo, įgijęs aukštąjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi mokėti skaityti statybinius brėžinius, mokėti nagrinėti darbų sąmatas. Turi mokėti naudotis geodeziniais prietaisais.

  
MKT darbų vadovas

    Įmonėje nustatyta tvarka vykdo darbų vykdymui reikalingų statybinių medžiagų pirkimą. Organizuoja darbo vietų aptvėrimą. Paskirsto darbus pavaldiems padalinio darbuotojams, aiškina jų specifiką. Supažindina pavaldžius darbuotojus su galimais pavojingais ir/ar kenksmingais rizikos veiksniais darbo vietoje. Supažindina pavaldžius darbuotojams su darbų saugos ir sveikatos, gamintojo naudotojo instrukcijomis. Organizuoja darbų vykdymui naudojamų medžiagų tinkamą sandėliavimą, apsaugą, atlieka pastovią jų kiekio atitikimo faktui kontrolę. Kontroliuoja, kad darbai būtų atliekami kokybiškai pagal projektus, statybos normas ir taisykles. Organizuoja statyboje naudojamų medžiagų kokybės patikrinimą. Pildo darbų vykdymo, darbų priėmimo aktus.
    MKT darbų vadovu gali būti asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį kelininko arba statybininko išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Turi žinoti Lietuvoje galiojančius norminius aktus, reglamentus, metodinius nurodymus, instrukcijas, taisykles, aprašančias kelių projektavimo, statybos, remonto ir priežiūros darbus. Turi išmanyti kelių tiesimo, remonto ir priežiūros darbų atlikimo technologiją. Turi žinoti techninius reikalavimus kelių statyboje naudojamoms medžiagoms. Turi mokėti skaityti statybinius brėžinius, mokėti nagrinėti darbų sąmatas. Turi mokėti naudotis geodeziniais prietaisais.

  
MKT Mažeikių padalinio vyresnysis kelių meistras

    Organizuoja Mažeikių padaliniui priskirtų valstybinių kelių remonto ir priežiūros darbus, vadovaujantis šalyje galiojančiais ir lokaliniais įmonės norminiais dokumentais, organizuoja ir/ar vykdo darbus pagal įmonės sudarytas sutartis su užsakovais.
    MKT Mažeikių padalinio vyresniuoju kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą. Turi žinoti kelių priežiūros darbų atlikimo technologiją.

  
MKT Sedos padalinio vyresnysis kelių meistras

    Organizuoja Sedos padaliniui priskirtų valstybinių kelių remonto ir priežiūros darbus, vadovaujantis šalyje galiojančiais ir lokaliniais įmonės norminiais dokumentais, organizuoja ir/ar vykdo darbus pagal įmonės sudarytas sutartis su užsakovais.
    MKT Sedos padalinio vyresniuoju kelių meistru gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį kelininko, statybininko arba jam prilyginamą išsilavinimą. Turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Turi žinoti šalyje galiojančius normatyvinius aktus, aprašančius kelių statybą, remontą ir priežiūrą. Turi žinoti kelių priežiūros darbų atlikimo technologiją.

  
MKT vyresnysis mechanikas

    Rūpinasi Mažeikių kelių tarnybai priklausančiais mechanizmais, transporto priemonėmis, energetinėmis sistemomis, kompiuterine bei ryšio technika. Tvarko pats arba organizuoja mechanizmų bei transporto priemonių darbo laiko, atsarginių dalių, kuro, tepalų ir kitų eksploatacinių priemonių apskaitą. Išduoda kelionės lapus, tikrina išvykstančių transporto priemonių ir mechanizmų techninės būklės stovį.
    MKT vyresniuoju mechaniku gali dirbi asmuo, įgijęs bent vieną universitetinį arba neuniversitetinį technologijos mokslų srities išsilavinimą. Turi žinoti šalyje galiojančius norminius dokumentus, aprašančius transporto priemonių bei mechanizmų remontą, priežiūrą ir eksploataciją.

  
MKT apskaitininkas

    Supažindina Mažeikių kelių tarnybos darbuotojus su direktoriaus įsakymais ir nurodymais. Tikrina krovinių važtaraščių apskaitą. Tikrina buhalterinės, apskaitos blankų apskaitą, ruošia jų nurašymo aktus, atsako už jų teisingumą. Kiekvieną mėnesį atlieka materialinių vertybių perkėlimą kompiuterinėje programoje. Tikrina materialinių vertybių nurašymo pirminius dokumentus. Pildo MKT vadovaujančių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Ruošia materialinių vertybių pajamų-išlaidų suvestinę pagal materialiai atsakingus darbuotojus ir sąnaudų šifrus už atsiskaitomąjį mėnesį kompiuterinėje buhalterinėje programoje.
    MKT apskaitininku gali dirbti asmuo, įgijęs aukštesnįjį arba aukštąjį buhalterio ekonomisto išsilavinimą. Turi žinoti šalyje galiojančius apskaitos organizavimo norminius aktus, nuostatas ir instrukcijas.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017 m. sausio 30 d.

Spausdinti
© 2017 VĮ „Telšių regiono keliai“. Visos teises saugomos.    |    TVS: JustPageIT   |    Sprendimas: LITS