S.Daukanto g. 66, LT87104 Telšiai
Tel. 8 444 69245
Faksas 8 444 60610
El. paštas: pastas@telsiurk.lt
180102694; LT 801026917

Juridinių asmenų registras

LT
Apie įmonę

Įmonės istorija

Darbuotojai

Iš kolektyvo gyvenimo

Darbuotojų paieška

Struktūra ir kontaktai

Valdyba

Direktorius

Struktūra

Kontaktai

Įmonės veikla

Nuostatai

Vadovaujančių darbuotojų darbotvarkės

Įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie darbo užmokestį

VĮ „Telšių regiono keliai“ 2017 m. veiklos rodikliai

Veiklos sritys

Kelių priežiūra žiemą 2017 m.

Kelių priežiūra vasarą 2017 m.

Kelių remonto darbai

Paslaugos

Planai

Žvyrkelių asfaltavimas

Saugaus eismo inžinerinių priemonių diegimas

Kelių tarnybos

Telšių kelių tarnyba

Plungės kelių tarnyba

Mažeikių kelių tarnyba

Teisinė informacija

Kelių įstatymas

 

Kelių priežiūros tvarkos aprašas

 

LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymas  

 

Kelių eismo taisyklės

 

LR Susisiekimo ministro 2002-02-18 įsakymas Nr.3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo"  

 

Dėl mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Mokesčio  už eismo ribojimą tarifai

 

Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės VMOT 15

 

 

 

SANTRAUKOS 

 

>> KELIO JUOSTA IR KELIO APSAUGOS ZONA

 

Ištrauka iš Kelių įstatymo:

„11 straipsnis. Kelio juosta

1. Valstybinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis pagal kelio kategorijas yra:
1) automagistralių ir I kategorijos kelių - 39 metrai;
2) II kategorijos kelių - 28 metrai;
3) III kategorijos kelių - 22 metrai;
4) IV kategorijos kelių - 19 metrų;
5) V kategorijos kelių - 18 metrų.

2. Vietinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis yra:
1) I kategorijos kelių - 15 metrų;
2) II kategorijos kelių - 12 metrų;
3) III kategorijos kelių - 10 metrų.

3. Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruožuose (iškasose, pylimuose) netelpa nustatyto pločio juostoje, tai šios juostos ribos nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių išorinių kraštų.


12 straipsnis. Kelio apsaugos zona

1. Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plotis pagal kelio reikšmę yra:
1) magistralinių kelių - po 70 metrų;
2) krašto kelių - po 50 metrų;
3) rajoninių kelių - po 20 metrų;
4) vietinės reikšmės kelių - po 10 metrų.
2. Kelio apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse įstatymų nustatyta tvarka gali tikslinti Teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus).“

 

Ištrauka iš kelių priežiūros aprašo: 

IV. DARBŲ VYKDYMAS KELIUOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE

34. Dirbti įvairius darbus ir (ar) statyti kokius nors statinius keliuose, kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje (išskyrus žemės ūkio, melioracijos, miškų tvarkymo darbus, dirbamus nepažeidžiant kelio sankasos ir kitų kelio įrenginių) be savininko (valdytojo) leidimo draudžiama. Leidimus išduoda:
34.1. žemės savininkai - kelio apsaugos zonoje dirbti įvairius darbus, objekto statytojui (užsakovui) suderinus tai su kelio savininku (valdytoju);
34.2. kelio savininkas (valdytojas) - kelio juostoje dirbti visus kasybos darbus, tiesti komunikacijas, įrengti sankryžas ar nuovažas, įrengti apylankas, sodinti želdinius, vežti krovinius polaidžio metu, organizuoti sporto ar kitus masinius renginius.

Punkto pakeitimai:
Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31)
35. Objekto statytojas (užsakovas), gavęs kelio savininko (valdytojo) ir žemės savininkų leidimą, teikia jį savivaldybei kartu su kitais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnyje statybos leidimui gauti. Jeigu dirbdamas įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje leidimą gavęs (ar jo neturintis) juridinis ir (ar) fizinis asmuo padaro žalą keliui ar jo statiniui, jis privalo ją atlyginti. Už darbų kokybę, technologiją, saugos ir saugaus eismo reikalavimų vykdymą atsako leidimą gavęs juridinis ar fizinis asmuo. Jeigu dirbantys asmenys nesilaiko leidime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar darbo vietoje neturi leidimo, kelio savininkas (valdytojas) arba policija gali darbus sustabdyti, o atsakingi asmenys baudžiami įstatymų nustatyta tvarka. Iškilę tarp šalių ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus jų sureguliuoti - įstatymų nustatyta tvarka.

36. Už leidime nurodytų sąlygų įvykdymą (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir t.t.) apmoka darbus užsakę asmenys.

37. Draudžiama vykdyti kelių perkasimo ir kitus kasybos darbus esamų kelių juostose, išskyrus jų rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) atvejus, nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo.

38. Įvykus kelio juostoje esančių inžinerinių tinklų avarijai, galima skubiai pradėti jų taisymo (remonto) darbus, prieš tai informavus kelio savininką (valdytoją) ir policiją."

 

 

>> DĖL REKLAMOS ĮRENGIMO KELIO JUOSTOJE IR KELIO APSAUGOS ZONOJE

 

Ištrauka iš Kelių įstatymo:
„13 straipsnis. Darbų vykdymas keliuose ir jų apsaugos zonose
1. Keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dirbti įvairius darbus be kelio savininko leidimo draudžiama. Techninės eismo reguliavimo priemonės įrengiamos suderinus su policija.
2. Kelių apsaugos zonose leidžiama statyti statinius ar įrenginius laikantis Statybos įstatymo, atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą bei saugaus eismo reikalavimus, pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytą tvarką ir suderintus projektus. Kelių apsaugos zonose rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais leidžiama statyti laikinus sniegą sulaikančius įrenginius.
3. Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu. Draudžiama įrengti išorinę reklamą automobilių keliuose ir jų apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį tuo keldama pavojų eismo dalyviams, taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus. Išorinė reklama, įrengta pažeidžiant šiuos reikalavimus, turi būti nuimta, nugriauta ar išmontuota Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti paminklinius akcentus-simbolius, įrengti karjerus, vandens telkinius, sandėliuoti medžiagas be kelio ir žemės savininko leidimo.
4. Kelio apsaugos zonose esančius antžeminius ar požeminius inžinerinius tinklus prižiūri jų savininkai. Šie tinklai tiesiami ir rekonstruojami pagal patvirtintus projektus. Darbams atlikti būtina gauti kelio ir žemės valdytojo ar jos savininko leidimą."

 

 

>> EISMO RIBOJIMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE


Ištrauka iš Kelių įstatymo:
„18 straipsnis. Eismo ribojimas
1. Kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui.
2. Policijos pareigūnai, įspėję kelio savininką, turi teisę keisti, apriboti ir uždrausti kelių eismą, kai tai būtina saugiam eismui užtikrinti ar eismo sąlygoms gerinti.
3. Apie kelio uždarymą skelbiama per visuomenės informavimo priemones.
4. Dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų ribojimų atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami."

 

 

>> LEIDIMŲ DARBAMS (EISMO RIBOJIMAMS) ATLIKTI IŠDAVIMO TVARKA, ĮKAINIAI


Ištrauka iš LR Susisiekimo ministro 2005-11-4 įsakymo Nr.3-488 „ Dėl mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo":

„1. Šis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau vadinama - Aprašas) nustato mokesčio už eismo ribojimą magistraliniuose, krašto, rajoninės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką.
2. Mokestis už eismo ribojimą mokamas į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pagal įmokos „Mokestis už eismo ribojimą" 7850 kodą, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" (Žin., 2003, Nr.23-982; 2004, Nr. 185-6873).
3. Mokesčio už eismo ribojimą dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 5 priedėlyje nustatytais tarifais, atsižvelgiant į darbų pobūdį, darbų ir renginių trukmę ir kita.
4. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas:
4.1. kai darbai atliekami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų;
4.2. įrengiant, rekonstruojant ar taisant (remontuojant) melioracijos sistemas kelių apsaugos zonoje, kai nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.
5. Asmenys, norėdami magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose atlikti įvairius darbus arba rengti renginius, dėl ko turi būti ribojamas eismas, kreipiasi į Susisiekimo ministerijos įsteigtą valstybės įmonę, kuri tą kelią valdo, naudoja ir juo disponuoja įstatymų nustatyta tvarka (toliau vadinama - kelio valdytojas).
6. Kelio valdytojas, įsitikinęs, kad gauti Kelių priežiūros tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771), nurodyti dokumentai, leidžiantys dirbti įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje bei statyti, ir vadovaudamasis Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, apskaičiuoja mokesčio už eismo ribojimą konkretų dydį ir, asmeniui sumokėjus šį mokestį į Aprašo 2 punkte nurodytą sąskaitą ir pateikus tai patvirtinantį dokumentą, per 2 darbo dienas išduoda leidimą riboti eismą.
7. Kelio valdytojai, išduodami leidimą riboti eismą, ir asmenys, atliekantys įvairius darbus arba rengiantys renginius magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, dėl ko turi būti ribojamas eismas, vadovaujasi Kelių priežiūros tvarkos 34-38 punktų reikalavimais.
8. Asmenys turi teisę mokestį už eismo ribojimą mokėti įvairiais atsiskaitymo būdais.
9. Kelio valdytojas kontroliuoja, ar asmenys, ribodami eismą (atlikdami įvairius darbus arba rengdami renginius) magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, turi dokumentus, patvirtinančius apie sumokėtą mokestį, ir reikalingą leidimą.“

 

Prašymo gauti leidimą eismui riboti ir leidimo riboti eismą formos:


Prašymo leisti riboti eismą forma < spauskite, norėdami parsisiųsti

 

Leidimo riboti eismą forma < spauskite, norėdami parsisiųsti

 

 

 Informacija atnaujinta 2016 m. vasario 2 d.

Spausdinti
© 2017 VĮ „Telšių regiono keliai“. Visos teises saugomos.    |    TVS: JustPageIT   |    Sprendimas: LITS